نمایشگاه ها

تقویم نمایشگاه های لیزر و فوتونیک در ایران و جهان در سال 1401 شمسی و 2022 میلادی

تقویم نمایشگاه های لیزر و فوتونیک داخلی (تهران و استانها) و خارجی، زمان و محل برگزاری نمایشگاه لیزر و فوتونیک در سال 1401 شمسی و 2022 میلادی

تقویم نمایشگاه های داخلی لیزر و فوتونیک سال 1401

چهارمین دوره نمایشگاه بین المللی لیزر و فوتونیک تهران ۱۴۰۱
december-month
November 3, 2022

until

October 31, 2022
محل برگزاری : تهران

تقویم نمایشگاه های خارجی لیزر و فوتونیک سال ۲۰۲۲

هیچ نمایشگاهی یافت نشد

انتشار دهید