نمایشگاه ها

ابطال نتایج انتخابات انجمن غرفه سازان تهران

انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی غرفه سازان تهران به دلیل عدم رعایت برخی از مفاد اساسنامه باطل اعلام شد.

به گزارش اخبار نمایشگاه ها، سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با صدور نامه ای خطاب به معترضان نسبت به انتخابات در مجمع عمومی اول اعلام کرد: به دلیل عدم رعایت برخی از مفاد اساسنامه توسط برگزارکنندگان مجمع عمومی، ضمن ابطال نتایج انتخابات مجمع توسط هیأت رئیسه و نظارت، خواهان برگزاری مجدد مجمع عمومی شد.

در بخشی از این نامه آمده است: نظر به اینکه برخی از مفاد اساسنامه انجمن از جمله تبصره 1 ماده 12 و همچنین تبصره 1 ماده 11 اساسنامه توسط برگزارکنندگان مجمع عمومی رعایت نگردیده است و این موضوع در نتایج آراء منتخبین بی تاثیر نبوده است لذا نظر هیأت رئیسه و نظارت مبنی بر: عدم تایید و تجدید مجمع عمومی منطبق با مقررات و اساسنامه انجمن می باشد.