نمایشگاه ها

پانزدهمین نمایشگاه تخصصی ماشین آلات کشاورزی، تجهیزات، سیستم های آبیاری و صنایع وابسته گلستان

پانزدهمین نمایشگاه تخصصی ماشین آلات کشاورزی، تجهیزات، سیستم های آبیاری و صنایع وابسته گلستان

? 16 لغایت 19 شهریورماه 1398

محل دایمی نمایشگاه های بین المللی استان گلستان

شماره های تماس:

: +981732640664

+989903989902

:+989903989903