نمایشگاه ها

آماده‌سازی سالن شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان گلستان

گزارش تصویری از آماده‌سازی سالن شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان گلستان – اخبار نمایشگاه ها

آماده‌سازی سالن شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان گلستان در راستای پیاده‌سازی و رعایت پروتکل‌های بهداشتی و حفظ فاصله‌گذاری اجتماعی و دستورالعمل‌های مصوب سازمان توسعه تجارت ايران

 

 آماده‌سازی سالن شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان گلستان

 آماده‌سازی سالن شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان گلستان 1

 آماده‌سازی سالن شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان گلستان2

 آماده‌سازی سالن شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان گلستان3

 آماده‌سازی سالن شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان گلستان4

 آماده‌سازی سالن شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان گلستان5

 آماده‌سازی سالن شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان گلستان6

 آماده‌سازی سالن شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان گلستان7

 آماده‌سازی سالن شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان گلستان8

 آماده‌سازی سالن شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان گلستان 10