نمایشگاه ها

بهمن حسین زاده

انتصاب مدیر عامل سابق نمایشگاه بین المللی در هیات مدیره سایپا | اخبار نمایشگاه ها

دکتر بهمن حسین زاده به عنوان نماینده وزارت صمت در گروه خودروسازی سایپا انتخاب شد.

به گزارش پایگاه خبری اخبار نمایشگاه ها، دکتر بهمن حسین زاده مدیر عامل سابق نمایشگاه های بین المللی ایران بعنوان نماینده وزارت صنعت، معدن تجارت و عضوموظف هیات مدیره گروه خودروسازی سایپا شد