غرفه های در حال ساخت نمایشگاه ایران بیوتی و کلین ۹۹ | نمایشگاه بین المللی تهران

گزارش تصویری ساخت غرفه های نمایشگاه ایران بیوتی و کلین.امروز سه شنبه ۷ مرداد ۹۹؛ محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران