گزارش وضعیت شیوع کرونا و تاثیر آن بر صنعت نمایشگاهی اروپا

?گزارش وضعیت شیوع کرونا_ تاثیر آن بر صنعت نمایشگاهی اروپا و اقتصاد به طور کل درخواست حمایت به منظور جلوگیری از ورشکستگی و آمادگی برای بهبود ?بار دیگر توجه شما را به تاثیر شیوع ویروس کرونا بر صنعت نمایشگاهی جلب می کنیم. نمایشگاه ها و رویداد های تجاری اولین صنعتی هستند که تحت تاثیر قرار …

گزارش وضعیت شیوع کرونا و تاثیر آن بر صنعت نمایشگاهی اروپا ادامه مطلب »