نمایشگاه ها

تقویم نمایشگاه های پوشاک در ایران و جهان در سال 1402 شمسی و 2023 میلادی

تقویم نمایشگاه های پوشاک داخلی (تهران و استانها) و خارجی، زمان و محل برگزاری نمایشگاه پوشاک در سال 1402 شمسی و 2023 میلادی

تقویم نمایشگاه های داخلی پوشاک سال 1402

یازدهمین نمایشگاه بین المللی پوشاک تهران 1402(IRAN MODE)
december-month
October 18 2023

until

October 15, 2023
محل برگزاری : تهران
چهارمین نمایشگاه تخصصی پوشاک ، نساجی ، منسوجات خانگی
december-month

until

November 22, 2023
محل برگزاری : مشهد
نمایشگاه تخصصی بین المللی پوشاک ایران تبریز
december-month

until

February 13, 2024
محل برگزاری : تبریز

تقویم نمایشگاه های خارجی پوشاک سال 2023

هیچ نمایشگاهی یافت نشد

انتشار دهید