نمایشگاه ها

تقویم نمایشگاه های تجهیزات دندانپزشکی در ایران و جهان در سال 1402 شمسی و 2023 میلادی

تقویم نمایشگاه های تجهیزات دندانپزشکی داخلی (تهران و استانها) و خارجی، زمان و محل برگزاری نمایشگاه تجهیزات دندانپزشکی در سال 1402 شمسی و 2023 میلادی

تقویم نمایشگاه های داخلی تجهیزات دندانپزشکی سال 1402

هجدهمین نمایشگاه بین المللی پزشکی، دندانپزشکی،تجهیزات کلینیک و بیمارستانی و صنایع وابسته
december-month

until

October 24, 2023
محل برگزاری : مشهد

تقویم نمایشگاه های خارجی تجهیزات دندانپزشکی سال 2023

هیچ نمایشگاهی یافت نشد

انتشار دهید