نمایشگاه ها

تقویم نمایشگاه های محیط زیست در ایران و جهان در سال 1401 شمسی و 2022 میلادی

تقویم نمایشگاه های محیط زیست داخلی (تهران و استانها) و خارجی، زمان و محل برگزاری نمایشگاه محیط زیست در سال 1401 شمسی و 2022 میلادی

تقویم نمایشگاه های داخلی محیط زیست سال ۲۰۲۲

محل برگزاری تاریخ عنوان نمایشگاه ثبت نام در نمایشگاه
تهران
نوزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست

تقویم نمایشگاه های خارجی محیط زیست سال ۲۰۲۲

محل برگزاری تاریخ عنوان نمایشگاه
مسکو، روسیه
۱۶ تا ۱۸ شهریور ۱۴۰۰
نمایشگاه آب و محیط زیست (ECWATECH)
باکو، آذربایجان
۲۶ تا ۲۸ آبان ۱۴۰۰
نمایشگاه محیط زیست باکو (CTE)

انتشار دهید