نمایشگاه ها

بازدید ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در ۷ هفته از اکسپو دبی

میزان بازدیدهای مجازی از اکسپوی دبی از مرز 22 میلیون نفر گذشت