نمایشگاه ها

بازدید 3 و نیم میلیون نفر از اکسپو 2020 دبی تا اواسط ماه نوامبر

پاویون عربستان با 500 هزار و پاویون هند با 200 هزار بازدید در صدر پرمخاطب ترین پاویون های اکسپو 2020 دبی قرار گرفتند