نمایشگاه ها

حجت‌الله ربیعی بنیانگذار تندیس نمای آرمان در گفت و گو با نشریه اقتصاد و نمایشگاه به مناسبت نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان | اخبار نمایشگاه

حجت‌الله ربیعی بنیانگذار و رئیس هیات مدیره شرکت تندیس نمای آرمان رمز ماندگاری و توسعه «تندیس نمای آرمان» کیفیت محصول و خدمات پس از فروش است

شـرکت تندیـس نمای آرمـان در سـال ۱۳۸۲ از مجموعـه بازرگانـی ربیعـی بـا هـدف عرضه مصالـح نویـن در صنعـت سـاختمان، شـکل گرفت. این شـرکت اولیـن عرضه‌کننده شیشـه‌های دکوراتیـو Stain Galss و Art Glass در ایـران مـی‌باشـد.
همزمـان بـا معرفـی ورق آلومینیـوم کامپوزیـت پنـل ALUMINIUM COMPOSITE PANEL ((ACP در دنیا ، این شـرکت از زمـره پیشـگامان معرفی این سیسـتم نما در ایران از سـال ۱۳۸۲با برند ALUBOND بـوده و همچنین در سـال ۱۳۹۰موفـق بـه اخـذ نمایندگـی از شـرکت Ceramica Mayor اسـپانیا و عرضـه سیسـتم نمـای مدرن تراکوتا پانـل گردید.
بـا توجـه بـه عرضه محصـولات تقلبی با برند ALUBOND ، شـرکت تندیس نمای آرمان در سـال ۱۳۹۰ اقدام بـه ثبـت برنـد اختصاصـی GalaxyBond جهت تولیـد ACP با حداکثرکیفیت با پوشـش FEVE و PVDF و همچنیـن Atlas Bond جهـت تولید ACP اکونومی جهت اسـتفاده در دکوراسـیون داخلـی و تابلو، نمود.
در سـال ۱۳۹۱تولیـد ورق‌هـای کامپوزیـت‌نمـا بـا برنـد Galaxy Bond در ایـران به صورت CKD با ماشـین آالت پیشـرفته، سیسـتم کنتـرل کیفـی مسـتمر و دقیق جهـت تضمین کیفیت محصـول تولیـدی، آغاز گردید. اسـتفاده از کویل‌هـای بـا پوشـش PVDF و FEVE و درخواسـت بالاتریـن ضخامت رنـگ با بالاترین درصـد مواد PVDF و رعایـت دقیـق ضخامـت آلومینیـوم از معتبرتریـن تولیدکنندگان بیـن‌المللی کویـل آلومینیـوم و همچنین کنترل دقیـق آزمایشـگاهی مـواد اولیـه جهت صحت ضخامت و نوع پوشـش بخشـی از فرآیندیسـت کـه موفقیت و خوش نامـی GalaxyBond را در بـازار رقابتـی به ارمغان آورده اسـت.
بـا هـدف اعتلای کیفی در صنعـت آلومینیـوم کامپوزیت در ایـران وایجاد تنـوع بیشـتر در محصولات ACP شـده بـا پوشـش‌هـای جدیـد شـاین FEVE ، طـرح چـوبPVDF ، Brush ، Anodized Mirror، شـرکت تندیـس نمای آرمـان با اتکال بـه خداوند متعال شـعار «گلکسـی باند انتخـاب کیفیت و تعهد» را سـرلوحه کار خـود قـرار داده اسـت و امیـدوار اسـت بـا ترویـج ایـن شـعار و افزایش سـطح دانـش فنی همـکاران و کارفرمایـان و ارتقـای سـطح انتظـارات کیفـی آنـان شـاهد حـذف رقابت مخـرب در کاهـش کیفیت و قیمـت و به جـای آن ناظـر ارتقـا و اعتلای این صنعت باشـیم.
حجت‌الله ربيعي بنيانگذار و موسس و رئیس هیات مدیره شركت تنديس نماي آرمان که نیم قرن سابقه و تجربه و دانش صنعتی و اقتصادی دارد، در گفتگو با «اقتصاد و نمایشگاه» ضمن ارائه مطالبی که از نظر خوانندگان گذشت افزود: با توجه به افزايش تقاضاي ورق كامپوزيت در دهه و همچنين عرضه ٢ تا از بهترين برندهاي كامپوزيت شركت با نام‌هاي Galaxy Bond و Atlas Bond ما شاهد رشد هر ساله برندها بوده‌ايم تا امروز كه به عنوان ٢ برند برتر ايران مطرح هستند.
وی توضیح داد که توليد ورق كامپوزيت ضد حريق مهم‌ترين دستاورد سال ٩٧ بود و با توجه به نياز بازار داخلي و خارجي، مهم‌ترين برنامه آتي شركت راه‌اندازي خط توليد جديد و افزايش حجم توليد مي‌باشد.
این تولیدکننده ادامه داد: ورق آلومینیوم کامپوزیت به دلیل وزن کم و پوشش‌های زیبا و پایدار در برابر عوامل جوی ابزاری مدرن جهت پوشش نمای ساختمان و کاربرد در دکوراسیون داخلی است، ولی متاسفانه برخی تولیدکنندگان و متولیان برند در صنعت ACP در ایران با قربانی کردن کیفیت با روش‌هایی مثل کاهش ضخامت آلومینیوم، کاهش ضخامت رنگ، استفاده از پوشش پلی‌استر و یا پلی‌اتیلن نامرغوب در پی سودجویی بیشتر بوده و همچنین با عناوین متقلبانه‌ای چون USA و غیره به فریب همکاران و مصرف‌کنندگان پرداخته و موجبات افول و عدم اعتماد به این صنعت را پدید می آورند. به گفته ربیعی در حال حاضر سهم صادرات شركت نسبت به فروش داخلي سهم چشمگيري نيست ولي مدیریت شرکت کوشش می‌کند با اجراي برنامه توسعه آتي شركت اين سهم به سرعت افزايش پيدا كند. بنیانگذار شرکت تندیس نمای آرمان تاکید دارد که: به عقيده من محصول هر قدر هم با كيفيت باشد در صورتي‌كه خدمات پس از فروش مناسب نداشته باشد، در سال‌هاي اوليه فعاليتش شكست خواهد خورد، ما افتخار مي‌كنيم كه شركت توانسته با استفاده از دو اصل كيفيت محصول و كيفيت خدمات پس از فروش بيش از دو دهه، بي‌وقفه به فعاليتش ادامه دهد و رشد کند.