نمایشگاه ها

تقویم نمایشگاه های فرش دستباف در ایران و جهان در سال 1401 شمسی و 2022 میلادی

تقویم نمایشگاه های فرش دستباف داخلی (تهران و استانها) و خارجی، زمان و محل برگزاری نمایشگاه فرش دستباف در سال 1401 شمسی و 2022 میلادی

تقویم نمایشگاه های داخلی فرش دستباف سال ۲۰۲۲

سیزدهمین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف
december-month
January 6, 2023

until

January 3, 2023
محل برگزاری : مشهد
نمایشگاه فرش دستباف
december-month
February 16, 2022

until

February 13, 2023
محل برگزاری : فارس
چهارمین نمایشگاه تخصصی فرش دستبافت ایرانی
december-month

until

February 14, 2023
محل برگزاری : گلستان

تقویم نمایشگاه های خارجی فرش دستباف سال ۲۰۲۲

هیچ نمایشگاهی یافت نشد

انتشار دهید