نمایشگاه ها

دانمارک

پرداخت خسارت برای عدم برگزاری رویدادها – اخبار نمایشگاه ها

دانمارک به کمیسیون اروپا برای جبران خسارت های عدم برگزاری رویدادهای بزرگ،  کمک مالی کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج. ا. ایران، دانمارک 12 میلیون یورو به کمیسیون اروپا کمک مالی کرده تا خسارتهای ناشی از لغو شدن رویدادهای بزرگ با بیش از 1000 شرکت کننده به دلیل ویروس کرونا جبران شود.

این اولین کمک به کمیسیون اروپا از سوی یکی از اعضا است.

کمیسیون اروپا، آماده کار با تمام اعضا برای حمایت داخلی در برابر شیوع ویروس است. این کمکها مطابق قوانین اتحادیه اروپا در زمان مناسب مورد استفاده قرار می گیرد.

منبع:  روابط عمومی شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج. ا. ایران