نمایشگاه ها

پرویز کلباسی مدیر عامل سیماران - نمایشگاه صنعت برق

کیفیت محصولات سـیماران قابل رقابت با نمونه های خارجی است

دکتر پرویز کلباسی مدیرعامل شركت صنايع الكترونيك سیماران:

کیفیت محصولات سـیماران قابل رقابت با نمونه های خارجی است

شركت صنايع الكترونيك سيماران به عنوان اولين توليد كننده لوازم آنتن مركزي ، دزدگير اماكن ، درب بازكن صوتي و تصويري ، يو پي اس ، در ب هاي اتوماتيك ، سيستم هاي اعلام حريق و دوربين هاي مدار بسته است و محصولات جديد و قابل رقابت با انواع مشابه خارجي را دارا است. این شرکت در نمایشگاه بیستم صنعت برق حضور چشمگیری دارد.

 «نشریه اقتصاد و نمایشگاه» با دکتر پرویز کلباسی مدیرعامل تحصیلکرده و موفق این شرکت گفت و گویی انجام داده که در ادامه می خوانید:

خودتان را معرفی کرده، سوابق اجرایی و مدیریتی تان را  برای مخاطبان ما شرح دهید؟

اینجانب در سـال 1319 در خانوادهـاي مذهبـی در اصفهـان متولد شـدم. پـدرم وكيــل و حقــوق دان و مــادرم نيــز فرهنگــي بودنــد . بعد از گرفتن مدرک لیسانس خود از دانشگاه تهران برای ادامه تحصیل به آمریکا مهاجرت کردم و مدرک فـوق ليسـانس و دكترايـم  را در رشـته فيزيـك هسـته ای گرفتـم. چنـد سـالی در امريـكا به عنوان اسـتاد دانشـگاه مشغول به کار شدم و پس از انقـلاب اسلامی بـه ايـران بازگشتم و در بخـش خصوصـي شـروع بـه فعاليـت كـردم .در حـال حاضـر نزديـك بـه سه دهه است که کارخانـه سـیماران را تاسـيس كـرده ام و حـدود هـزار نفـر پرسـنل در ان مشــغول بـه كار هسـتند. در ابتـدا كار را بــا قطعـات مربـوط بــه تقويـت کننــده هــای انتــن شــروع كرديــم ولــی هــم اکنــون خــط تولیــد را بــه گــروه محصــولات ايفـون هـای تصويـری ، دوربیـن هـای مـدار بسـته ، لـوازم خانگـی ، درب هـاي اتوماتيـك و لامـپ هـای LED توسـعه داده ایـم ، در حـال حاضـر يكـی از برندهـای مطـرح كشـور در تولیـد ایـن گـروه محصـولات هسـتيم.

فعالیت های سیماران را برای مخاطبان نشریه شرح دهید؟ 

گـروه صنعتـی سـیماران در سـال 1350تاسـیس گردید.ایـن شـرکت هـم اکنـون بـه عنـوان یکـی از بزرگتریـن تولیدکننـدگان دربازکـن هـای صوتـی و تصویـری ، درب هـای اتوماتیـک ، دوربیـن هـای مـدار بسـته و UPS در کشـورفعالیت دارد. ایـن مجموعـه همچنیـن فعالیـت گسـترده ای را در زمینـه لـوازم خانگـی و لامـپ و چـراغ نیـز آغـاز نمـوده و در مدتـی کوتـاه در زمــره یکــی از مطــرح تریــن و بــا کیفیــت تریــن تولیــد کننــدگان ایــن محصــولات قــرار گرفتـه اسـت. ایـن گـروه صنعتـی بـا بیـش از یکصـد هـزار متـر فضـای تولیـدی و بهـره گیـری از مهندسـین و کارشناسـان مجـرب و ماشـین آلات مـدرن و تجهیـزات پیشـرفته تسـت و کنتـرل همـواره سـعی در نـوآوری و رقابـت بـا محصـولات خارجـی را دارد. گـروه صنعتـی سـیماران در زمینـه خدمـات پـس از فـروش محصـولات خـود یکـی از شـرکت هـای پیشـرو در کشـور بـوده و بـا بهـره گیـری از 300 نماینـده فعـال خدمـات پـس از فـروش در سـطح کشـور گام هـای موثـردر ارائـه خدمـات بهتـر بـه مشـتریان خـود برداشـته اسـت . همچنیـن در حـوزه آمـوزش نیـز موفـق بـه اخـذ مجـوز و افتتـاح آموزشـگاه فنـی و حرفـه ای سـیماران شـده اسـت.

محصولات شرکت شما چه ویژگی های منحصر به فردی دارد؟

 بیــش از ۸۰ درصــد از تولیــدات ایــن شــرکت در کارخانــه هــای ســیماران تولیــد شــده و تنهــا ۲۷ درصــد محصــولات تولیــدی توســط واردات تامیــن قطعــه مــی شــود. ایــن در حالیســت کــه در ســال گذشــته بیــش از ۵۰ درصــد قطعــات وارداتــی بونــد. محصـولات شـرکت سـیماران دارای گواهـی نامـه هـای اسـتاندارد بـوده و از مرغـوب تریـن تولیـدات ایرانـی اسـت کـه از نظـر کیفیـت کاملا قابـل رقابـت بـا محصـولات شـرکت هـای خارجـی مـی باشـد.

در نمایشگاه امسال چه برنامه هایی برای گسترش فعالیت خود دارید؟

آشــنایی بیشــتر بــا ســایر تولیدکننــده گان ایرانــی بــه خصــوص قطعــه ســازان داخلــی همچنیـن برنامـه شـرکت سـیماران افزایـش ۱۰۰ درصـدی تولیـدات در سـال آینـده و معرفـی محصـولات بـه سـایر همـکاران مـی باشـد.