نمایشگاه ها

تلاش «ایران‌تکس» و «ایران‌مد» برای افزایش اعتماد هموطنان به پوشاک ایرانی

نساجی – مرادی

علی مرادی؛ برگزارکننده نمایشگاه‌های ایران‌تکس وایران‌مد و رئیس هیات مدیره انجمن برگزارکنندگاننمایشگاه‌های بین‌المللی ایران اعلام کرد: 

تلاش «ایران‌تکس» و «ایران‌مد» برای افزایش اعتماد هموطنان به پوشاک ایرانی 

دو نمایشگاه ایرانتکس (بیست و پنجمین نمایشگاهبین‌المللی ماشین‌آلات، مواد اولیه، منسوجات خانگی،ماشین‌های گلدوزی و محصولات نساجی) و ایران مد(هفتمین نمایشگاه بین‌المللی پوشاک) بـا همت شرکت سامع پادنوین از تاریخ 18تا21 آذر ماه در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران در حال برگزاری است.

شركت سامع پاد نوین یکی از کارآمدترین و موفق‌ترین شرکت‌های فعال در صنعت نمایشگاهی ایران به شمار می‌رود. این شرکت فعالیت خود را با مدیریت علی مرادی از سال 1379 آغاز کرده است و در حال حاضر جزو شرکت‌های پیشرو در امر برگزاری نمایشگاه‌هایداخلی و بین‌المللی می‌باشد

به مناسبت برگزاری این دو نمایشگاه مهم و اثرگذار با علی مرادی، پیش کسوت و برگزارکننده مجرب و توانمند صنعت نمایشگاهی و رئیس هیات مدیره انجمن برگزارکنندگان نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران به گفت‌و‌گو نشسته‌ایم که می‌خوانید. 

امسال برای برگزاری بهتر نمایشگاه‌ها چه اقداماتی انجام داده‌اید و این دو نمایشگاه چه تفاوتی با سالگذشته دارند؟

سال‌های گذشته پس از اعلام تاریخ ثبت نام، از صبح زود شرکت‌کنندگان جهت دریافت غرفـه بـه شـرکت مراجعه می‌کردند و افرادی که زودتر مراجعه می‌کردند، غرفه‌های بهتری می‌گرفتند و افرادی کــه دیرتر می‌آمدنـد، مجبور بـه دریافت غرفه هایی می‌شدند کـه چندان مـورد پسندشان نبود. این وضعیت از نظر حرفه‌ای چندان مناسب نبود و نارضایتی بسیاری از شرکت‌کنندگان را بـه همـراه داشت، بـه همین دلیل تصمیـم گرفتیـم بـرای سـهولت دریافـت غرفـه و جلــب رضایــت مشــارکت‌کنندگان، سـامانه اینترنتی راه‌انــدازی نماییم. درگام نخست و پیش از جانمایی، متقاضیـان مدارک شـرکت خـود را در سـامانه آپلـود و پانـل کاربـری دریافـت کردنـد، در مرحلــه دوم، امــکان ورود مشــارکت‌کنندگان بــه گــروه کالایــی ســالن‌های تحت پوشــش ایرانتکــس امکان‌پذیــر شــد و پــس از انتخـاب مـکان مدنظـر و پرداخـت هزینه‌هـای مترتبـه، فضـای غرفـه بـه آنـان اختصـاص پیـدا کـرد، اکثـر شـرکت‌ها بـا مراجعه به سـایت سـامع پـادنویـن و مطالعـه راهنمای نحـوه جانمایـی، مراحل ثبت‌نــام را بــا موفقیــت انجــام دادنــد. ممکــن اســت بیــش از یــک شــرکت یــک فضــای واحــد را بــه طـور همزمـان انتخاب کرده باشند، اما شرکتی کـه هزینـه ثبـت نـام را سـریع‌تر واریـز کرده، مالــک آن غرفــه محسـوب شـده و سـامانه بــه طـور اتوماتیـک درخواســت ســایرین را رد و اعــلام کرده که ایــن غرفــه بــه فـروش رفتـه اسـت.

از تعداد مشارکت‌کنندگان و حضور شرکت‌های خارجی در این دو نمایشگاه برایمان بگویید.

در بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی نساجی که در نوع خودبزرگ‌ترین نمایشگاه خاورمیانه محسوب می‌شود، بیش از 235 شرکت داخلی و خارجی حضور و مشارکت دارند. در ایننمایشگاه 160 شرکت داخلی و 75 شرکت خارجی ازکشورهای ایتالیا، بلژیک، ترکیه، چین، هند، اسپانیا، اوکراین واسترالیا جدیدترین تولیدات و خدمات خود را در حوزه صنعتنساجی ارائه کرده‌اند. همچنین در هفتمین نمایشگاه بین‌المللی پوشاک که در فضایی بالغ بر 13 هزار مترمربع برگزار شده است، 120 شرکت داخلی، مشارکت کرده‌اند که ضمن ارائهجدیدترین کلکسیون‌های تولیدی خود، طرح‌های تولیدی برگرفتهاز فرهنگ ایرانی اسلامی را معرفی کرده‌اند.

اهداف برپایی نمایشگاه ایران مد (پوشاک) چیست؟

هفتمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت پوشاک ایران را با مجوزرسمی سازمان توسعه تجارت ایران و بنیاد ملی مد و لباساسلامی ایرانی و همکاری و نظارت اتحادیه تولیدکنندگان وصادرکنندگان نساجی و پوشاک ایران برگزار کرده‌ایم. پس ازتاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از کالای ایرانی،تلاش کردیم نمایشگاه را در راستای این فرمایشات و حمایت ازپوشاک ایرانی برگزارکنیم، لذا نمایشگاه ایران مد می‌تواندضمن تحقق این هدف، گامی مهم در جهت افزایش اعتمادجامعه مصرف‌کنندگان به پوشاک داخلی بردارد.

ایجاد رقابت و تبادل اطلاعات بین تولیدکنندگان و صادرکنندگانپوشاک، ارتقای سطح تولید داخلی کشور، علمی کردن طرحتولید لباس داخلی، کمک به توسعه اشتغال، بازاریابی و افزایشصادرات و افزایش راندمان تولید داخلی؛ مهم‌ترین اهدافبرگزاری هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت پوشاک ایراناست.

چه برنامه‌های جانبی برای نمایشگاه نساجی در نظر گرفته‌اید؟

با توجه به اهمیت نمایشگاه نساجی تهران، کشورهای هند وچین به صورت پاویون (گروهی) در نمایشگاه حضور یافته اند.برگزاری 15 کارگاه علمی و دو همایش تخصصی با حضورمتخصصان و استادان دانشگاه‌ها و همچنین برنامه‌ریزی برایبازدید چند هیئت تجاری و بازرگانی خارجی؛ برخی ازبرنامه‌های جانبی بیست و پنجمین نمايشگاه بين‌المللي صنعتنساجی ایران است.

با افزایش تحریمها و محدودیتهای فراوان شرکتهای خارجی در تعامل با ایران، بخـش بینالمللی بسـیاری از نمایشگاههای کشور دچار افت قابل ملاحظهای شده است، آیا این افت شامل حال نمایشگاه ایران تکس هم شده است؟ 

ســال 1394 و پــس از توافــق هســته ای (برجــام)، اســتقبال شــرکت‌های خارجــی بــرای حضــور در نمایشــگاه‌های ایــران افزایـش چشـمگیری پیـدا کـرد و سـال‌های 1395 و 1396 نقطـه اوج حضــور شــرکت‌های مطــرح بین‌المللــی در نمایشـگاه‌های ایـران بـود، امـا سـال 1397 ایـن رونـد کاهـش پیـدا کـرد، پـس از تلاش‌هـا و مذاکـرات بســیار توانســتیم انجمــن ماشین‌ســازان نسـاجی ایتالیـا (ACIMIT) را جهـت حضـور در این نمایشگاه ترغیـب نماییــم، مشــارکت کشــورهای چیــن، هنــد و بــه خصـوص ترکیـه نیـز دچـار رکودشـده اسـت، البتـه توجـه داشـته باشـید کـه طـی دو سـال گذشـته واردات حـدود 1400 قلـم کالا بـه کشـور ممنـوع اعـلام شـده و در واقـع بـا یـک خـود تحریمـی مواجه‌ایــم؛ در حالی کــه ممنوعیــت واردات، کمکــی بــه رونــق تولیــد داخلــی نمی‌کنــد و همیشــه بایــد رقابــت ســالم میــان تولیدکننـده داخلـی بـا محصـولات با کیفیت خارجـی وجـود داشـته باشـد تــا منجــر بــه ارتقــای کیفیــت و تــلاش بیشــتر بــرای فــروش کالاهــای مرغــوب و قابــل رقابــت گــردد. از ســوی دیگــر در بخـش ماشـین‌آلات، بهعنـوان نیـاز همیشـگی واحدهای نسـاجی، اکثـر نماینـدگان شـرکت‌های خارجـی بـه حضـور در غرفه‌هـای کوچــک بســنده کرده‌انــد زیــرا بــه عقیــده آنــان امــکان واردات ماشـین‌آلات(عمدتـا گران‌قیمـت) بـه دلیـل عـدم تخصیـص ارز بــه تولیدکننــدگان ایرانــی وجــود نــدارد و همــه چیــز دســت در دســت هــم داده تــا تعــداد شــرکت‌کنندگان خارجی نمایشــگاه کاهــش پیـدا نمایـد.

آیا با کاهش مشارکت شرکتهای داخلی نیز روبه‌رو هستیم؟ 

واقعیـت ایـن اسـت کـه نسـبت بـه سـال گذشـته سـالن‌های 40 و 41 را در اختیـار نداریـم، پـس بـا افـت مشـارکت‌کنندگان داخلـی مواجهیـم امـا بـرای پوشـش ایـن موضـوع، در جانمایـی غرفه‌هـا تمــام تــلاش خــود را بــه عمــل آورده‌ایــم تــا غرفه‌هــای بســیار بـزرگ (بـالای 300 متـر مربـع) بـه متقاضیـان اختصـاص ندهیـم، زیـرا معتقدیـم نبایـد در نمایشـگاه‌ها‌، غرفـه فروشـی کـرد بلکـه بایـد تعـداد شـرکت‌کنندگان را افزایـش دهیـم زیـرا هـر انـدازه تعداد شـرکت‌کنندگان نمایشـگاه بیشـتر باشـد، تعـداد بازدیدکننـدگان نیـز افزایــش می‌یابد و منجــر بــه ارتقــا ســطح کمــی و کیفــی نمایشــگاه‌ها می‌گــردد، اگــر می‌خواســتیم ماننــد برخــی از همــکاران، غرفــه فروشـی کنیـم مطمئـن باشـید سـالن های 40 و 41 نیـز بـه سـرعت پـر میشـدند امـا بـه اعتقـاد مـن انجـام ایـن کار هزینـه اضافـه‌ای اسـت کـه شـرکت‌ها بـرای عـرض انـدام نسـبت بـه رقیبـان متقبل می‌شـوند و بایـد قاطعانـه جلـوی آن را گرفـت.