نمایشگاه ها

آغاز ثبت نام بيست و ششمين نمايشگاه بين المللي چاپ و بسته بندي

تاریخ شروع: پنجشنبه 97/09/22 (12/13/2018)

تاریخ پایان: يكشنبه 97/09/25 (12/16/2018)

زمان بازدید: 9 الی 17

نوع نمایشگاه: بین المللی

وب سایت:

iranpackprint.com

تلفن: 021-77656560-77625227فکس: 021-77625227