نمایشگاه ها

“جهانگیر حبیبی” سرپرست معاونت فنی و مهندسی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ا شد

جهانگیر حبیبی، عضو هیت مدیره شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران به عنوان سرپرست معاونت فنی و مهندسی منصوب شد .                                        

به گزارش پایگاه خبری اخبار نمایشگاه ها، در حکمی از سوی دکتر بهمن حسین زاده، رییس هیت مدیره

و مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران ، جهانگیر حبیبی به سمت سرپرست معاونت فنی و مهندسی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ا منصوب شد.

حبیبی از مدیران کهنه کار و با سابقه شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ا است و پیش از این معاونت پشتیبانی توسعه منابع و برنامه ریزی را بر عهده داشت.