نمایشگاه ها

هشتمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز بصره

12 تا 14 آذر 1398 محل دائمی نمایشگاه های بین المللی بصره