نمایشگاه ها

انتصاب شرکت سهامی

سرپرست اداره امور اداری و برنامه ریزی نیروی انسانی نمایشگاه بین المللی منصوب شد – اخبار نمایشگاه ها

سعید غریب زاده به سرپرستی اداره امور اداری و برنامه ریزی نیروی انسانی شرکت نمایشگاه های بین المللی انتصاب شد

به گزارش اخبار نمایشگاه ها، در حکمی از سوی سرپرستی معاونت توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی ، سعید غریب زاده به عنوان سرپرست اداره امور اداری و برنامه ریزی نیروی انسانی شرکت نمایشگاه های بین المللی منصوب شد.