نمایشگاه ها

مراحل پایانی پروژه نمایشگاه های بین المللی اصفهان

گزارش تصویری از مراحل پایانی پروژه نمایشگاه های بین المللی اصفهان – اخبار نمایشگاه ها

عملیات اجرایی محل دائمی برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان به آخرین روزهای خود رسیده است.

به گزارش ایمنا، این سایت نمایشگاهی که استانداردترین محل برای برگزاری رویدادهای نمایشگاهی در سطح کشور به شمار می‌رود، ۴۷ هکتار زیربنا دارد که با برخورداری از یک سالن نمایشگاهی ۲۱ هزار مترمربعی و محوطه نمایشگاهی فضای باز ۳۰ هزار مترمربعی، شرایط مطلوبی را برای برگزاری نمایشگاه‌های داخلی و بین‌المللی فراهم می‌کند.

مراحل پایانی پروژه نمایشگاه های بین المللی اصفهان5 مراحل پایانی پروژه نمایشگاه های بین المللی اصفهان4 مراحل پایانی پروژه نمایشگاه های بین المللی اصفهان3 مراحل پایانی پروژه نمایشگاه های بین المللی اصفهان2 مراحل پایانی پروژه نمایشگاه های بین المللی اصفهان1 مراحل پایانی پروژه نمایشگاه های بین المللی اصفهان مراحل پایانی پروژه نمایشگاه های بین المللی اصفهان11 مراحل پایانی پروژه نمایشگاه های بین المللی اصفهان10 مراحل پایانی پروژه نمایشگاه های بین المللی اصفهان9 مراحل پایانی پروژه نمایشگاه های بین المللی اصفهان8 مراحل پایانی پروژه نمایشگاه های بین المللی اصفهان7 مراحل پایانی پروژه نمایشگاه های بین المللی اصفهان6 مراحل پایانی پروژه نمایشگاه های بین المللی اصفهان12 مراحل پایانی پروژه نمایشگاه های بین المللی اصفهان13 مراحل پایانی پروژه نمایشگاه های بین المللی اصفهان14 مراحل پایانی پروژه نمایشگاه های بین المللی اصفهان15 مراحل پایانی پروژه نمایشگاه های بین المللی اصفهان16 مراحل پایانی پروژه نمایشگاه های بین المللی اصفهان17 مراحل پایانی پروژه نمایشگاه های بین المللی اصفهان18 مراحل پایانی پروژه نمایشگاه های بین المللی اصفهان19 مراحل پایانی پروژه نمایشگاه های بین المللی اصفهان20 مراحل پایانی پروژه نمایشگاه های بین المللی اصفهان21