نمایشگاه ها

انتصاب سرپرست نظارت بر خدمات نمایشگاهی از سوی حسین زاده – اخبار نمایشگاه

از سوی حسین زاده صورت گرفت:

انتصاب سرپرست نظارت بر خدمات نمایشگاهی

Namayeshgah

مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران سرپرست نظارت بر خدمات نمایشگاهی را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران، بهمن حسین زاده در حکمی سرپرست نظارت بر خدمات نمایشگاهی را منصوب کرد.

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران، اصغر نصراله زاده ( رئیس پیشین اداره تدارکات، خدمات و پشتیبانی نمایشگاه ) را به این سمت منصوب کرد.

پیش از او، سید ابراهیم حسینی به عنوان رئیس گروه نظارت بر خدمات نمایشگاهی فعالیت داشت.