نمایشگاه ها

لشگر پناهی سرپرست مدیریت طراحی و معماری داخلی شد

لشگر پناهی سرپرست مدیریت طراحی و معماری داخلی شد.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا. ایران، امروز چهارشنبه 7 اسفند 98 «مهرداد لشگر پناهی» با حکم بهمن حسین زاده مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران به عنوان سرپرست مدیریت طراحی و معماری داخلی منصوب شد.پیش از این، «عبدالرضا رنجبران» مدیر طراحی و معماری داخلی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران بود که با بازنشستگی وی، سرپرستی این مدیریت به لشگر پناهی واگذار شد.