کاهو سبز فرانسوی

کاهو فرانسوی سبز

کاهو فرانسوی سبز گیاهی است دوساله با برگهای صاف و بدون کرک. برگها بصورت رزت بوده و دارای بریدگی های بسیار ریز می باشد. سیستم ریشه ای در کاهو سطحی می باشد. بذر کاهو فرانسوی سبز در هر نوع خاکی می روید ولی بهترین خاک برای کشت آن خاک شنی رسی غنی از مواد آلی …

کاهو فرانسوی سبز Read More »