EXHIBITIONS NEWS

نمایشگاه ها

گفتگو با دکتر جم عزتی راد معاون نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاه ها

ورود صنعت نمایشگاهی به سال 99 با کارنامه مطلوب و برنامههای رشد دهنده

شرکت سهامي نمايشگاههاي بينالمللي ج.ا.ايران با هدايت و  تفکر استراتژيک دکتر بهمن حسينزاده، اعضاي محترم هيات مديره و همراهي همکاران در 14 ماه اخير و در اوج فشارها و تنگناهاي اقتصادي و سياسي تحميل شده از سوي استکبار جهاني بر ميهن اسلامي، در شاخصهاي برگزاري نمايشگاهها به اعداد و ارقامي دست يافته که نشان از تحول و روحيه جهادي همکاران در شرايط بسيار دشوار دارد.

رشد 35 درصدي در درآمدهاي ريالي، رشد 30 درصدي در برگزاري نمايشگاههاي خارجي  و افزايش 28 درصدي تعداد مشارکتکنندگان در نمايشگاهها از جمله اين شاخصهاي صعودي مي باشدکه حاصل برنامهريزي، خلاقيت و تلاش بيوقفه مديران ارشد شرکت سهامي نمايشگاه ها و همکاري همه همکاران در بخش هاي دولتي و خصوصي مرتبط در صنعت نمايشگاهي است.

از تحولات مهم امسال در نمايشگاه بين المللي تهران داشتن تفکر سيستمي در برگزاري نمايشگاه ها بر اساس رويکرد نوآوري باز است که اين مدل با استفاده از ظرفيت هاي دروني و بيروني ، اهداف رونق ساخت داخل ، افزايش صادرات غير نفتي ، ارتباط صنعت با دانشگاه و انتقال دانش و فناوري را در کنار هدف هاي بازاريابي دنبال مي کند.  دکتر جم عزتي راد معاون نمايشگاهي شرکت سهامي نمايشگاههاي بينالمللي که با تکيه بر تجربههاي گرانقدر و دانش و تحصيلاتاش در سطح دکتراي تخصصي کارآفريني کسبوکار، نقش ارزندهاي در هدايت نمايشگاهها به سوي برگزاري دانشمدار و موثر دارد، در گفتگو با کتاب سال « اقتصاد و نمايشگاه» از دستآوردهاي سال 98 و برنامههاي سال 99 گفته است که ميخوانيد.

    شايد بزرگترين دستآورد تيم مديريتي جديد شرکت سهامي نمايشگاهها با رهبري دکتر حسينزاده در 14 ماه اخير، تعريف سيستم و مدلي مبتني بر دانش براي برگزاري موثر نمايشگاههاست. درباره اين مدل توضيح ميدهيد؟

مايلم اين گفتگو را با سخنان اخير آقاي دکتر رحماني وزير محترم صنعت، معدن و تجارت در شوراي معاونين وزارتخانه آغاز کنم که از آقاي دکتر حسين‌زاده به خاطر عملکرد مثبتشان در شرکت سهامي نمايشگاه‌ها و نگاه نو و بديعشان به صنعت نمايشگاهی قدرداني و تشکر کردند و افزودند امروز  در برگزاري نمايشگاه ها دو پيوست مهم  مطرح است که نشان از وجود استارت آپ ها و شرکت هاي دانش بنيان و وجود نمايشگاه دايمي با هدف ساخت داخل دارد.

نگاه مديريت ارشد شرکت سهامي نمايشگاه‌ها به اين صنعت در سال 98 عمدتا بر استفاده از ظرفيت هاي داخلي و خارجي صنعت نمايشگاهی در قالب مدل برگزاري نمايشگاه ها با رويکرد نوآوري باز مي باشد که همزمان اهداف صادرات غير نفتي، کمک به ساخت و توليد داخل، ارتباط صنعت با دانشگاه و انتقال دانش و تکنولوژي را دنبال مي کند.

پس از تاکيد مقام عظماي ولايت در استفاده از ظرفيت هاي نمايشگاهي با هدف ساخت داخل جناب آقاي دکتر حسين زاده دستور تشکيل کار گروه تخصصي و کارشناسي را در اين خصوص صادر کردند و اين کار گروه از طريق مطالعات تطبيقي و با در نظر گرفتن شرايط بومي کشور عزيزمان مدل برگزاري نمايشگاه دايمي را که مد نظر مقام معظم رهبري بود از جنبه هاي مختلف بررسي کردند و طرحي را  ارائه نمودند که  عبارت بود از داشتن نگاه سيستمي  به برگزاري نمايشگاه دايمي.

بنا بر اين در برگزاري نمايشگاه تقاضا محور و يا معکوس بايد مولفه‌هاي سخت‌افزاري، نرم‌افزاري و مغزافزاري همزمان مورد توجه قرار گيرد. نگاه سخت‌افزاري به صنعت نمايشگاهي که ساده‌ترين و سطحي‌ترين نگاه به آن است، همان نگاه کلاسيک نمايش کالا و جلب مشتري و بازاريابي است اما در پشت اين نگاه بايد جنبه مغز افزاري اين مهم که همان تفکر و بينش نهفته  در قالب اهداف مي باشد از اهميت مضاعفي برخوردار است و قطعابراي رسيدن به اين اهداف جنبه نرم افزاري موضوع که در قالب مدل برگزاري و برنامه هاي مربوط به آن مطرح مي باشد نيز بايد هوشمندانه تدوين و اجرايي گردد.

بنابراين براي کمک به ساخت داخل هم طرح‌ و مدلي در نظر گرفته شد  از جمله اينکه در هر نمايشگاه فضاي لازم و کافي در اختيار برگزارکنندگان نمايشگاهي قرار مي‌گيرد تا نيازمندي‌هاي صنعت مورد نظر را درطول برگزاري نمايشگاه در معرض ديد و آگاهي اهل فن بگذارند که در حقيقت نگاه تقاضا محوري يا نمايشگاه معکوس مي باشد.

بايد از خودمان سوال کنيم که با برگزاري نمايشگاه‌ها مي‌خواهيم از کجا به کجا برسيم؟ اگر گفته مي‌شود که 30 درصد مبادلات تجاري جهان به واسطه برگزاري نمايشگاه‌ها شکل مي‌گيرد؛ سهم تجارت ما از برگزاري نمايشگاه‌ها چه ميزان است؟

ما چقدر از نمايشگاه‌هايمان براي افزايش توليد، رونق تجارت، برندسازي، جذب گردشگر، انتقال دانش و فناوري، شناساندن فرهنگ ايراني – اسلامي و ارتباط دوستانه  با جهان بهره مي‌گيريم؟ نمايشگاه‌هاي ما چه ميزان در خدمت جذب سرمايه‌ها به سوي خطوط توليد و کارآفريني هستند؟ نمايشگاه‌هاي ما چه اندازه در خدمت توسعه اقتصاد غيرنفتي هستند؟

با پاسخ به اين پرسش‌هاست که سياست‌ها و روش‌هاي برگزاري نمايشگاه‌ها تعيين و برنامه‌ريزي مي‌شوند. يک سياست ديگر ما براي برگزاري موثر نمايشگاه‌ها، ارتباط صنعت و دانشگاه در صنعت نمايشگاهي است. نمايشگاه‌ها مناسبت‌ترين فضا براي اين ارتباط هستند. در هر نمايشگاه صدها برند قدرتمند هر صنعت دور هم زير يک سقف جمع مي‌شوند که مي‌توانند مشکلات و نيازهاي خود را به دانشگاهيان منتقل کنند و راه‌حل مبتني بر دانش دريافت نمايند.

همچنين دانشگاه ها مي توانند آخرين محصولات و مالکيت هاي فکري خويش را در صنعت مربوطه  معرفي نمايند و اين فرصت براي دانشگاه ها مهيا مي شود که نيارهاي صنايع را از نزديک لمس کرده و تحقيقات و اختراعات خويش را با نيازهاي واقعي اقتصاد کشورمان تطبيق دهند.

در حقيقت استفاده از ظرفيت هاي داخلي و بيروني نمايشگاه که ما به عنوان نوآوري باز معرفي نموديم، وجود استارت آپ ها و شرکت هاي دانش بنيان،وجود دانشگاه ها با آخرين محصولات و اختراعات، وجود هيات هاي تجاري و اتاق هاي مشترک، حضور برندها و صنايع بزرگ و حتي تسهيل کنندگان کسب و کارها مانند بانک ها و صندوق ها باعث مي شود که عوامل اکوسيستم کارآفريني در زمان برگزاري نمايشگاه دور هم جمع شده و باعث ايجاد سينرژي شوند. از اين رو است که بنده اعتقاد دارم که نمايشگاه ها مي توانند به عنوان پلتفرم نوآوري محسوب شوند و نقش تعيين کننده اي را در پويايي اکوسيستم کارآفريني به ارمغان بياورند.

هدف نهايي اين است که در نمايشگاه، عوامل و مولفه‌هاي توليد و توسعه به عنوان اکوسيستم کارآفريني به يکديگر متصل شوند و زنجيره توليد را تکميل نمايند. در اهميت تشکيل اين زنجيره يک مثال مي‌زنم، در کشور کانادا بيش از 30 درصد کسب و کارهاي ايجاد شده، نتيجه تجاري‌سازي مالکيت فکري دانشگاه‌هاست و بسياري از کسب و کارهاي کارآفرين  از دل دانشگاه‌ها متولد شده‌اند يا مثلا کشور بسيار کوچک هلند از نظر وسعت، با همين روش يعني ارتباط توليد و دانشگاه و به مدد پژوهش‌هاي کاربردي پس از آمريکاي پر وسعت ، به دومين صادرکننده ميوه  و سبزي در جهان تبديل شده است.

اين يک موضوع پذيرفته شده است که دانشگاه ها به عنوان مهم ترين رکن در توليد و عرضه دانش و تکنولوژي نقش فعالي را در قالب دانشگاه هاي کارآفرين در توسعه اقتصادي ايفا مي کنند و اين اصل پذيرفته شده است که توسعه کشورهاي پيشرفته مديون داشتن نگاه کارآفريني به اقتصاد است که در برنامه ريزي اقتصادي خويش نوآوري و کارآفريني را به عنوان عامل چهارم در کنار نيروي کار، سرمايه و دانش در نظر گرفته اند و اين همان مسيري است که اقتصاد کشورها را به طرف اقتصاد دانش بنيان و بي وزن هدايت مي کند.

اين توضيح را هم بدهم که هر چند در ارتباط با همکاري صنعت و دانشگاه و پيشرفت صنعتي نگاه ما تکيه بر ظرفيت‌هاي داخلي است اما به مثابه “چرخي را که اختراع شده نبايد دوباره اختراع کنيم”؛ از ظرفيت سازمان‌ها، انجمن‌ها و نهادهاي بين‌المللي معتبر هم که رسالت‌شان انتقال دانش و فناوري است، در اين عرصه بايد سود برد.

    به طور خلاصه و فهرست وار لطفا به صورت عدد و رقم، عملکرد شرکت سهامي نمايشگاهها را در سال1398 توصيح دهيد.

همه مطلع هستيم 14 ماهي که از مديريت دکتر حسين‌زاده و همکارانش در نمايشگاه سپري شده است، به واسطه تحريم هاي ظالمانه استکبار جهاني ما در سخت‌ترين و انقباضي‌ترين دوران اقتصادبه سر مي بريم ولي با اين وجود به مدد تفکر استراتژيک مديران ارشد نمايشگاه بالاخص مدير عامل محترم و روحيه جهادي همه همکاران از جمله همکاران عزيزم در معاونت امور نمايشگاهي با سر لوحه قرار دادن منويات رهبري تحولات چشمگيري را در سال 98 توانستيم رقم بزنيم.

براي مثال در اين مدت درآمدهاي ريالي 35 درصد افزايش يافت و رويدادهاي نمايشگاه‌هاي داخلي از 75 عنوان به بيش از صد عنوان رسيد که اين نشان از تخصصي تر شدن نمايشگاه در سايت تهران دارد. خوشبختانه تعداد مشارکت کنندگان هم  بيش از 20 درصد رشد يافت. در برگزاري نمايشگاه هاي خارجي نيز  حضور مشارکت کنندگان ايراني‌ به صورت پاويون در نمايشگاه‌هاي بين‌المللي حدود 30 درصد و متراژ اشغالي فضاي نمايشگاهي نسبت به سال قبل به بيش از 2 برابر رسيده است.

ضمن اينکه هزينه‌هاي غرفه‌سازي را به يک سوم رسانديم  و با تخفيف 50 درصدي، شرايط را براي حضور و مشارکت شرکت‌هاي دانش بنيان و استارت‌آپ‌ها در نمايشگاه‌ها مهيا کرده‌ايم ضمن اينکه تلاش کرديم با تمهيدات مختلف، از جمله دعوت از هيات هاي تجاري، برگزاري کارگاه‌هاي آموزشي، تشکيل سمينارها و دعوت از اساتيد صنايع مختلف، اثرگذاري و بهره‌وري مشارکت‌ در نمايشگاه‌ها را براي شرکت‌ها
ارتقاء بدهيم.

     براي سال 99 چه برنامههايي طراحي و پيشبيني کردهايد؟

براي سال 99 برنامه‌هاي ويژه‌اي تدوين شده است .  از جمله مهم‌ترين اين برنامه‌ها اين است که سطح کيفي برگزاري نمايشگاه ها را با عملياتي تر کردن رويکرد نوآوري باز افزايش دهيم. همچنين در ارايه خدمات نمايشگاهي گام هاي موثري را بايد برداريم. مثلا به سمت مکانيزه کردن کامل فرآيندهاي نمايشگاهي خواهيم رفت. هدف اين است که ارتباط بين‌ شرکت سهامي نمايشگاه‌ها و برگزارکنندگان نمايشگاه‌ها، همچنين ارتباط بين برگزارکنندگان و مشارکت کنندگان، در قالب يک سامانه هوشمند جامع که کاملا هم قابل رصد و آمارگيري و داده‌کاوي باشد، تعريف شود.

در سال 99 همچنين در نظر داريم تقويم 3 ساله ثابت براي نمايشگاه‌هاي برندمان تعريف و تدوين کنيم. در  نمايشگاه‌هاي معتبر جهان هم به همين ترتيب عمل مي‌شود يعني زمان و مشخصات و برگزارکنندگان نمايشگاه‌هاي شاخص، از 3 يا حتي 5 سال قبل مشخص و اعلام مي‌شود تا از يکسو مجري نمايشگاه تکليف خودش را بداند و با آمادگي و پيش‌بيني لازم، نمايشگاهش را هر چه مطلوب‌تر و کارآمدتر برگزار نمايد و هم مشارکت‌کننده‌ها از سراسر جهان فرصت کافي براي برنامه‌ريزي و حضور در نمايشگاه داشته باشند.

به دليل اعتقاد مديريت ارشد شرکت در راستاي حرکت به سوي سياستگذاري و استفاده از تشريک مساعي درتصميم سازي ها و تصميم گيري ها از ظرفيت بخش خصوصي، اتحاديه ها، انجمن ها و ساير موسسات بيشتر استتفاده خواهد شد و متعاقبا نقش اجرايي برگزارکنندگان نمايشگاهي بيشتر خواهد شد.

درسال99 در خصوص برگزاري نمايشگاه هاي خارجي از طريق برنامه ريزي استراتژيک و مارکت پلن جداگانه براي هر کشور هدف، هوشمندانه تر در بازارهاي بين المللي حضور خواهيم يافت تا اين حضور به نتايج ملموس اقتصادي منتهي شود. ضمن اينکه عمل به فرامين مقام معظم رهبري در زمينه برپايي نمايشگاه‌هاي دائمي براي نمايش نيازهاي صنعت و کمک به ساخت داخل را با جديت در برنامه داريم و اين مهم هدفمندتر و عملياتي تر پيگيري خواهد شد.

     پيشبيني ميکنيد در سال99 چند رويداد نمايشگاهي داشته باشيد؟

سال 99، بيشتر به کيفيت برگزاري و اثرگذاري نمايشگاه‌ها خواهيم پرداخت. با اين سياست براي سال 99 برپايي حدود يکصد نمايشگاه را پيش بيني کرده‌ايم. البته توانايي افزايش تعداد عناوين نمايشگاهي را داريم اما ترجيح مي‌دهيم نيرو و انرژي‌مان را بيشتر بر کيفيت برگزاري نمايشگاه‌ها متمرکز سازيم و ضمن حفظ نمايشگاه‌هاي برند و تخصصي، برگزاري نمايشگاه‌هايي را که ماهيت بين‌المللي و تخصصي ندارند، به سايت‌هاي نمايشگاهي ديگر تهران واگذار کنيم.

     برخي تشکلهاي غير نمايشگاهي هميشه خواهان برگزاري نمايشگاهها هستند؛ سياست شرکت سهامي نمايشگاهها درباره سپردن برگزاري نمايشگاهها به اين تشکلها چيست ؟

صنعت نمايشگاهي در دنيا بر حول محور سايت داران، مشارکت‌کنندگان، بازديدکنندگان، غرفه‌سازان و برگزارکنندگان حرفه‌اي مي‌چرخد که هر کدام بايد کار خودشان را انجام دهند. برگزاري نمايشگاه يک کار کاملا تخصصي و جزو 10 شغل سخت و زيان آور دنيا است که اين اهميت و تخصصي بودن اين حرفه را مي‌رساند. دستگاه‌هاي اجرايي، انجمن‌ها و اتحاديه‌ها به جاي تقاضاي اجرا و برگزاري نمايشگاه‌ها بايد مغزافزار برگزاري باشند و به ارتقاي محتوا و آثار نمايشگاه‌ها بينديشند.

برگزارکنندگان در واقع بخش نرم‌افزاري نمايشگاه‌ها هستند که بايد تفکر و اهداف برگزاري نمايشگاه ها را با برنامه‌هاي عملياتي تحقق بخشند. شرکت سهامي نمايشگاه‌ها هم به سياست‌گذاري کمک مي‌کند و سايت‌داران و مجريان را به سوي برگزاري نمايشگاه‌ها با مدل نوآوري باز راهنمايي مي‌نمايد.

تجربه نشان مي‌دهد که ورود دستگاه‌هاي اجرايي به برگزاري نمايشگاه‌ها قطعا به اين صنعت ضربه خواهد زد که در شرايط سخت کشور، هر لطمه‌ و صدمه‌اي به صنعت نمايشگاهي، آسيب رساندن به توسعه اقتصادي و صادرات غير نفتي است. به يقين هيچ کس و هيچ نهادي بهتر از برگزارکنندگان حرفه‌اي، قادر به اجراي نمايشگاه‌ها نيستند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top