نمایشگاه ها

حسین پور موذن

حسین پیرموذن: توسعه و تحرک بخش های اقتصادی و صنعتی با نمایشگاه های تخصصی صادرات محور – اخبار نمایشگاه ها

حسین پیرموذن نایب رییس هیات مدیره شرکت نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران در بازدید از نمایشگاه تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی مطرح کرد: توسعه و تحرک بخش های اقتصادی و صنعتی با نمایشگاه های تخصصی صادرات محور صورت می گیرد.

نائب رئیس هیات مدیره شرکت نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران در حاشیه بازدید از نمایشگاه تاسیسات گفت: در سال حهش تولید برای رشد و رونق صنایع و توسعه تحرک بخش های اقتصادی ، صنعتی و عرضه اخرین پیشرفت ها و دستاوردهای تولید کنندگان و صعنت گران ایرانی، شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی با بهره گیری از ظرفیت ها و برگزاری نمایشگاه های متنوع تخصصی صادرات محور و توسعه تجارت صادرات غیر نفتی خدمات ارزنده و گام های مهمی برداشته است.