نمایشگاه ها

گزارش تصویری/شرکت کرومات

دومین روز برگزاری نمایشگاه ساختمان و آسانسور -غرفه شرکت کرومات سالن 38 – نشریه اقتصاد و نمایشگاه