نمایشگاه ها

گزارش تصویری/شرکت پارسیا گستر

دومین روز برگزاری نمایشگاه ساختمان – غرفه شرکت پارسیا گستر سالن 31B – نشریه اقتصاد و نمایشگاه