نمایشگاه ها

Search
Close this search box.
1

شماره 357 هفته نامه اقتصاد و نمایشگاه، به مناسبت برگزاری بیستمین نمایشگاه بین المللی ساختمان و نهمین نمایشگاه آسانسور و پله برقی – نشریه اقتصاد و نمایشگاه

شماره 356 هفته نامه اقتصاد و نمایشگاه، به مناسبت برگزاری بیستمین نمایشگاه بین المللی ساختمان و نهمین نمایشگاه آسانسور و پله برقی در روز سوم نمایشگاه توزیع شد.

گفتنی است، نمایشگاه بین المللی ساختمان و آسانسور تا روز 23 شهریور در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران دایر است.

1

2

3

4

5

6

6

8

9

11

12

13

14

15

16