نمایشگاه ها

جهش چشمگیر صنعت نمایشگاهی ایران در اوج تحریم‌ها

ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ در روﻧﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻠﻰ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺴﺐ وﻛﺎرﻫﺎى ﻛﺸﻮر، توانسته ﺑﺎ روﺣﻴﻪ ﺟﻬﺎدى و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﻳﺰى، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻰ و ﻧﻈﺎرت دﻗﻴﻖ و ﺑﺎ ﻫﺪف ﻛﻤﻚ ﺑﻪ روﻧﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﺎل ﺟﺎرى ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺜﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ را در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ج.ا.ایران، دکتر جم عزتی معاون امور نمایشگاهی شرکت گفت: شرکت سهامی ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه‌ﻫﺎى ﺑﻴﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﻰ با توجه ﺑﻪ ﻣﻨﻮﻳﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮى در ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻠﻰ و ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻘﺎم ﻋﺎﻟﻰ وزارت ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ اﻫﺘﻤﺎم ﺟﺪى در اﺟﺮاﻳﻰ ﻧﻤﻮدن اﻳﻦ ﻣﻬﻢ و ﺑﺎ اﻣﻌﺎن ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ در روﻧﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻠﻰ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺴﺐ وﻛﺎرﻫﺎى ﻫﺮ ﻛﺸﻮر، توانسته ﺑﺎ روﺣﻴﻪ ﺟﻬﺎدى و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﻳﺰى، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻰ و ﻧﻈﺎرت دﻗﻴﻖ و ﺑﺎ ﻫﺪف ﻛﻤﻚ ﺑﻪ روﻧﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﺎل ﺟﺎرى ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺜﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ را در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ کشور رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ.

وی افزود: در ﺳﺎل ﺟﺎرى ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺷﺪن ﺳﻮق ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ نحوی که اﻣﺴﺎل ﺗﻌﺪاد روﻳﺪادﻫﺎی نمایشگاهی از ٧٥ ﻋﻨﻮان در ﺳﺎل ١٣٩٧ ﺑﻪ ١٠٣ ﻋﻨﻮان اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و ﻣﺘﺮاژ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه‌ﻫﺎى داﺧﻠﻰ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮى ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ روﺑﺮو ﺷﺪه است.

دکتر عزتی با اشاره به اینکه تحریم‌ها تاثیری در درآمد شرکت نمایشگاهی نداشته است ادامه داد: در مقایسه با سال گذشته درآمد شرکت نمایشگاهی از برگزاری نمایشگاه‌های داخلی و بین‌المللی 35 درصد رشد داشته است.

وی تصریح کرد: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ وﺟﻮدى ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻰ به ویژه در ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﻳﺰى اﺳﺘﺮاژﻳﻚ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻰ، ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه‌ﻫﺎى ﻣﻠﻰ ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﻴﺶ از ٣٠ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺘﺮاژ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ در ﺳﺎل ١٣٩٨ شده که ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل گذشته دو ﺑﺮاﺑﺮ رشد داشته است.

معاون امور نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ج.ا.ایران اظهار داشت: درﺧﺼﻮص ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‌ﻫﺎى ﺑﺨﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻰ، ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ در ﺳﺎل ١٣٩٨ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﺑﻴﺶ از ٢٠ ﻓﻘﺮه ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ و ١١ ﻣﻮرد ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻫﻤﻜﺎرى ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ ﮔﺮدﻳﺪه و ﻣﺪل ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮﮔﺰارى ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ در راﺳﺘﺎى ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺑﻬﺮه‌ورى ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﻋﻨﻮان «ﻣﺪل ﻧﻮآوري ﺑﺎز» طراحی و اجرا گردیده است.

 وی همچنین از راه‌اندازی گمرک نمایشگاهی در راﺳﺘﺎى ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮر ﺷﺮﻛﺖ‌ﻫﺎى ﻓﻨﺎوری ﺧﺎرﺟﻰ در ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻴﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﻰ ج.ا.اﻳﺮان خبر داد و افزود: این امر ﺗﺴﺮﻳﻊ در ارﺳﺎل ﻛﺎﻻﻫﺎى ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه‌ﻫﺎى ﺑﻴﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﻰ ﻛﺸﻮرﻫﺎى دﻳﮕﺮ را نیز در چی خواهد داشت.

وی گفت: در شرایطی که استکبار جهانی سعی در تضعیف روحیه مردم، صنعتگران و کارآفرینان فعال در حوزه اقتصادی دارد، خرسندیم که در این شرایط، نمایشگاه بین‌المللی توانسته نقش پر رنگی در توسعه صادرات غیر نفتی و کسب و کارهای کشور داشته باشد.

دکتر عزتی در پایان ضمن بیان این مطلب که  اﻛﺜﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدى ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﭘﻴﺶ‌ﺑﻴﻨﻰ ﻣﻰ‌ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ درآﻣﺪﻫﺎى اﻣﺴﺎل ﺷﺮﻛﺖ سهامی نمایشگاه‌ها ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ضررده خواهد بود خاطر نشان کرد: خوشبختانه نه تنها درآمدهای شرکت تحقق یافته است بلکه نسبت به سال گذشته افزایش درآمد خواهیم داشت که نشان‌دهنده عملکرد مثبت ﺷﺮﻛﺖ سهامی نمایشگاه‌ها در رشد اقتصادی و توسعه کسب و کار کشور است.