نمایشگاه ها

اتحاد تشکل های صنعت نمایشگاهی

کیک اتحاد تشکل های صنعت نمایشگاهی با نام شورای عالی تشکل های صنعت نمایشگاهی و خدمات وابسته امروز کام همه ذینفعان را شیرین کرد.
گزارش تکمیلی نشست امروز متعاقبا منتشر می شود …