نمایشگاه ها

گرامیداشت روز جهانی نمایشگاه ها و انتشار چهارصدمین شماره هفته نامه اقتصاد و نمایشگاه با حضور اعضای خانواده صنعت نمایشگاهی